List pre Európu, November 2012

Eros jazdí na panterovi. Láska a manželstvo, ako ho vidia svetové náboženstvá

Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz

„Poznáme skutočný význam lásky? Často ju vnímame ako niečo sentimentálne a precitlivelé. (…) Moderná doba potrebuje vnímať lásku ako niečo oveľa rozsiahlejšie, hrozivejšie a ohromnejšie, než ako ju vníma teraz.” Romano Guardini

Nie je naše chápanie záležitostí lásky príliš citové? Starobylé tradície sveta nechápu lásku a manželstvo ako harmonický zväzok dvoch ľudí, vidia ich skôr ako niečo božské. V duchovnej a náboženskej histórii boli láska a manželstvo odjakživa spojené s tvorením a zachovaním sveta. Romantické vzťahy neboli dôležité. Je to výrazne viditeľné v indickej tradícii, kde sú sobáše často aj dnes dohodnuté rodinami snúbencov. Aj v nordickom epose Edda sa píše: „Zobrali sa a potom si získali lásku toho druhého.” Náš prístup k „ja a ty” je vlastne neskorý a veľmi individualistický koncept.

Rovnako v hinduizme je sexuálny akt v manželstve posvätný. Svadba trvá tri dni a ženích sa môže priblížiť k neveste až počas tretej noci. Predtým dostanú množstvo požehnaní.

Mnohé ázijské tantry vnímajú erotické zblíženie ako pokračovanie a upevnenie prvopočiatkov sveta. Aj tu sa páry neberú len kvôli vyjadreniu vzájomnej lásky, ale aby mohli prispieť k vytváraniu sveta. Manželstvo znamená tvorenie sveta.

Nejde tu teda primárne o túžbu alebo potrebu a jej naplnenie, ale o súdržnosť sveta. Táto posvätná spolupráca je jasnou paralelou k sviatosti manželstva v kresťanstve. Práve keď Eros „jazdí na panterovi” (ako vravia Gréci), musí to byť bezpodmienečne na posvätnom mieste.

Život nepozostáva z harmonických síl. Mýty rôznych kultúr nám ukazujú opačnú pozíciu muža a ženy. Tieto sily sú v rovnováhe, ale jasne sa líšia a majú rozdielne úlohy. Yin a Yang filozofa Lao-C je takisto jasným vyjadrením tohoto fenoménu. Žena je pre muža záhadou, ktorú musí on riešiť s vynaložením celej svojej sily. Preto ona predstavuje pohyb a do istej miery aj zmätok. Ona ho skúša a on ju oslobodzuje. Žena sa stáva manželkou a matkou iba prostredníctvom muža. Muž sa stáva manželom a otcom iba prostredníctvom ženy.

Na stretnutie s opačným pohlavím je potrebné vynaložiť oveľa viac odvahy, než na stretnutie s rovnakým pohlavím. A toto stretnutie je zároveň vyjadrením božského napätia. Slovo „cudnosť“ vyjadruje správne usmernenie tohto napätia. Toto slovo pochádza z latinského „concius” - „vedomý”. Byť cudný teda znamená byť schopný vedome usmerňovať vlastnú energiu a nenechať ju uniknúť.

Vzťah tiež znamená, že niekto je niekým priťahovaný k niečomu, a teda odťahovaný od seba samého. Všetky starobylé tradície poznajú súhru medzi mužom a ženou. Protipóly sú potrebné, prostredníctvom nich sa veci hýbu a správne fungujú. Opačné pohlavia fungujú na princípe kľúča a zámku: Dva kľúče samy o sebe nedokážu nič odomknúť a dva zámky sa nedajú navzájom otvoriť. V rovnakosti nie je dualita; dualita je iba v protikladoch. Tí, ktorí popierajú rozdielnosť, popierajú život. Život a šťastie sú v rozdielnosti.

 

Doporučujeme: „Frau-Männin-Menschin. Zwischen Feminismus und Gender“ („Žena-muž-človek; medzi feminizmom a pohlavím”), napísala Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz, vydavateľstvo: Butzon&Bercker Kevelaer, 2009.