Bola vydaná správa o netolerancii a diskriminácii voči kresťanom v Európe za rok 2011

Vydanie správy za rok 2011

19. marec 2012: Dohľad nad netoleranciou a diskrimináciou voči kresťanom v Európe (The Observatory on Intolerance and Discrimination against Christians in Europe) vydáva podrobnú správu za rok 2011. Táto správa vykresľuje najdôležitejšie udalosti vo vzťahu k slobode vierovyznania, najzávažnejšie prípady netolerancie a diskriminácie v Európe, ako aj vyjadrenia jednotlivcov a inštitúcií na túto tému. Správa obsahuje niekoľko štatistík, ako aj analýzu chápania slobody vierovyznania v európskom kontexte.

Správu za rok 2011 si môžete stiahnuť vo formáte .pdf, alebo objednať v tlačenej podobe.

Dr. Gudrun Kuglerová, riaditeľka Dohľadu, vysvetľuje: „Štúdie naznačujú, že 85% zločinov z nenávisti v Európe s protináboženským pozadím je zameraných proti kresťanom. Je najvyšší čas, aby sa na túto tému začala viesť verejná diskusia! Zaznamenávame aj profesijné obmedzenia pre kresťanov: reštrikcie pri uplatňovaní výhrady vo svedomí vedú k tomu, že určité profesie (magistri, lekári, sestry, pôrodné asistentky alebo farmaceuti) sa pomaly uzatvárajú pre kresťanov. Učitelia a rodičia sa dostávajú do problémov, ak nesúhlasia so štátnou definíciou sexuálnej etiky. Náš výskum ukazuje, že pokiaľ si chce Európa uchovať svoje základné hodnoty a slobody, musí sa viac otvoriť pre vieru a najmä pre kresťanstvo.“

 

Vývoj v oblasti slobody vierovyznania za rok 2011

Rok 2011 bol poznačený verejnými diskusiami o náboženstve – napríklad diskusiou o nórskom vrahovi Andresovi Breivikovi, ktorý bol sústavne a nesprávne označovaný za „kresťanského fundamentalistu“. Bolo treba nájsť skutočný kresťanský ekvivalent moslimského teroristu, aby sa protikresťanské predsudky ukázali byť pravdivými. A svetové médiá vďačne prijali toto bezmyšlienkovité a unáhlené označenie.

Pozitívne sa vyvinul slávny prípad „Lautsi“ na Európskom súde pre ľudské práva. Veľká komora súdu zrušila rozhodnutie súdu prvej inštancie rozhodnutím, že kríže v triedach štátnych škôl v Talinasku (vďaka ktorým je najväčšie náboženstvo krajiny vo veľkej miere viditeľné aj v školskom prostredí) samy o sebe neznamenajú proces indoktrinácie, a teda neporušujú právo na slobodu vierovyznania sekulárnych rodičov pána a pani Lautsiových.

Ďalším pozitívnym momentom v roku 2011 bolo uznesenie Parlamentného zhromaždenia OBSE, vyzývajúce na verejnú diskusiu na tému netolerancie a diskriminácie voči kresťanom v Európe. Uznesenie vyzýva na prehodnotenie legislatívy, ktorá potenciálne negatívny dopad na kresťanov.

 

Zhrnutie správy za rok 2011

1. Netolerancia a diskriminácia voči kresťanom, zahŕňajúca odmietnutie rovnakých práv a spoločenské prehliadanie kresťanov, je najvystížnejší termín pre tento fenomén západného sveta. Aj keď ide technicky o formu perzekúcie, v Európe sa toto slovo nepoužíva, aby sa odlíšili zločiny voči kresťanom páchané inde vo svete.

2. Štatistiky ukazujú závažnosť problému: 74% respondentov z Veľkej Británie uviedlo, ženegatívna diskriminácia voči kresťanom je väčšia ako voči iným vierovyznaniam. 84% prípadov prudko rastúceho vandalizmu vo Francúzsku je namierených proti kresťanským chrámom. V Škótsku je 95% nábožensky motivovaného násilia zameraného proti kresťanom.

3. Parlamentné zhromaždenie OBSE vníma tento problém, povzbudzuje verejnú debatu na tému netolerancie a diskriminácie voči kresťanom v Európe a vyzýva na prehodnotenie legislatívy, ktorá potenciálne negatívny dopad na kresťanov.

4. Veľké množstvo jednotlivcov a inštitúcií v roku 2011 pozdvihlo svoj hlas, aby upozornili na rastúcu netoleranciu voči kresťanom, a upozornilo na nevyhnutnosť zmien.

5. Dohľad v roku 2011 zdokumentoval početné prípady netolerancie a diskriminácie voči kresťanom. Niekoľko z nich je prezentovaných aj v tejto správe v týchto kategóriách: Sloboda vierovyznania, Sloboda prejavu, Výhrada svedomia, Diskriminačné politiky rovnosti, Vylúčenie kresťanov zo sociálneho a verejného života, Zákazy náboženských symbolov, Urážky, Hanobenie a negatívne stereotypovanie, Prípady nenávisti, Vandalizmus a znesvätenia, Zločiny z nenávisti voči jednotlivcom.

 

Zaujímavé výroky na tému netolerancie voči kresťanom v Európe

Žiaľ, v niektorých krajinách, najmä na Západe, je čoraz častejšie možné pozorovať v politických a kultúrnych kruhoch, rovnako aj v médiách, málo rešpektu, nepriateľstvo, ak nie opovrhnutie, namierené voči viere a najmä voči kresťanstvu.Pápež Benedikt XVI, 10. január 2011

“Právo mať náboženské presvedčenie a konať v súlade s vlastnou vierou, sa stavia proti právu nebyť dotknutým – a prehráva. ... toto právo je nesprávne. Už viac nechráni slobodu veriaceho rovnakej miere, ako chráni záujmy tých, ktorí sa cítia byť diskriminovaní. ... toto je nezdravá nerovnováha, ktorá by sa mala zmeniť – ak nie súdmi, tak parlamentom.” The Daily Telegraph (editoriál), 18. január 2011

Je zaujímavé, že ateisti sa ukázali byť takí netolerantní voči tým, čo majú vieru.Lord Chris Patten, 12. apríl 2011

Pokus vnucovať v súčasnosti prevažujúci vzor rovnosti a nediskriminácie náboženským organizáciám je eróziou náboženskej slobody.Britský hlavný rabín Lord Sacks, 4. júl 2011

Potrebujeme tvoriť krajinu, v ktorej ľudia môžu byť bez hanby hrdí na svoju vieru krajinu, kde nemusia mať pocit, že by svoju vieru mali nechať pri dverách. To znamená byť hrdí na kresťanstvo a nedegradovať ho.Ministerka britskej vlády, barónka Warsi (moslimka), 1. november 2011

Pre viac informácií a výrokov, prečítajte si prosím Správu za rok 2011 alebo choďte na stránku Dohľadu: www.intoleranceagainstchristians.eu