Drahí priatelia,

Na veľkosti nezáleží. Aspoň pokiaľ ide o ľudské bytosti. Po prvýkrát v histórii Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ, so sídlom v Luxemburgu) upresňuje spôsobom, ktorý je záväzný pre 27 členských štátov EÚ, že ľudský život začína počatím a že si odvtedy zaslúži právnu ochranu. Týmto sa končia všetky pokusy o prehlásenia, že blastocysta, embryo alebo plod “ešte nie sú” človekom.

Rozsudok “Brüstle, C34/10” sa priamo týka iba patentovateľnosti. Nie je možné patentovať žiadnu procedúru, ktorá priamo ničí ľudské embryo, alebo ktorá predtým vyžaduje zničenie ľudského embrya. SDEÚ objasnil, že dokonca aj bunka, z ktorej sa môže vyvinúť kompletná ľudská bytosť, je ľudské embryo.

Toto má určite veľký dopad na potraty, umelé oplodnenie, výskum kmeňových buniek, darovanie vajíčkových buniek a podobne.

Je to dôvod na radosť pre všetkých kresťanov v Európe, keďže sme silným hlasom za ľudskú dôstojnosť, na obranu najslabších a najviac bezmocných!

Spojení v modlitbe za kresťanskú Európu,

váš tím Európy pre Krista vo Viedni

 

- * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * -

 

Z týchto dôvodov Súdny dvor (veľká komora) rozhodol takto:

1.      Článok 6 ods. 2 písm. c) smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/44/ES zo 6. júla 1998 o právnej ochrane biotechnologických vynálezov sa vykladať v tom zmysle, že:

        ľudské embryopredstavuje každé ľudské vajíčko od štádia oplodnenia, každé neoplodnené ľudské vajíčko, do ktorého bolo implantované bunkové jadro zo zrelej ľudskej bunky, a každé neoplodnené ľudské vajíčko, ktoré bolo partenogenézou stimulované k deleniu a ďalšiemu vývoju;

        vnútroštátnemu súdu prislúcha so zreteľom na vývoj vedy určiť, či kmeňová bunka získaná z ľudského embrya v štádiu blastocysty predstavujeľudské embryov zmysle článku 6 ods. 2 písm. c) smernice 98/44.

2.      Vylúčenie z patentovateľnosti týkajúce sa využívania ľudských embryí na priemyselné alebo obchodné účely upravené článkom 6 ods. 2 písm. c) smernice 98/44 zahŕňa aj využívanie na účely vedeckého výskumu, pričom len využívanie na terapeutické alebo diagnostické účely uplatňované na ľudských embryách a pre ne užitočné môže byť predmetom patentu.

3.      Článok 6 ods. 2 písm. c) smernice 98/44 vylučuje z patentovateľnosti vynález, pri ktorom technická informácia, ktorá je predmetom patentovej prihlášky, vyžaduje predchádzajúce zničenie ľudských embryí alebo ich využívanie ako východiskového materiálu bez ohľadu na to, v akom štádiu k nim dochádza, a to aj keď popis technickej informácie, ktorá je predmetom patentového nároku, neuvádza využívanie ľudských embryí.

 

Ak si chcete prečítať celý dokument, kliknite na odkazC-34/10" hneď vedľa slovaRozsudok":
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=sk&newform=newform&Submit=Submit&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docdecision=docdecision&docop=docop&docppoag=docppoag&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=C-34%2F10&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100