Drodzy przyjaciele,

Wielkość nie ma znaczenia. Przynajmniej jeśli chodzi o osobę ludzką. 18 października Europejski Trybunał Sprawiedliwości (z siedzibą w Luksemburgu) orzekł, że życie ludzkie zaczyna się w chwili poczęcia i że od tego momentu powinno podlegać prawnej ochronie.

Wyrok „Brüstle, C34/10“ wyraźnie określa, że ludzkie embriony nie mogą być wykorzystywane do celów przemysłowych lub handlowych, jak również do celów badań naukowych. We wszystkich tych przypadkach nie moga być przedmiotem patentu. Odnosi się to także do wszelkich metod, które wiążą się z uprzednim zniszczeniem ludzkiego embrionu. Jednocześnie każda komórka, która może się rozwinąc w embrion, powinna być traktowana jak embrion!

Ten wyrok, wiążący dla 27 krajów Unii Europejskiej, ma dalekoidące konsekwencje dla ochrony życia, szczególnie w takich kwestiach jak aborcja, badania genetczne komórek jajowych itp.

Jest to powód do radości dla wszystkich chrześcijan w Europie. Nasz głos w obronie godności najsłabszych i najbardziej bezbronnych staje sie coraz bardziej słyszalny.

W zjednoczeniu w modlitwie o chrześcijańską Europę

Wasz zespół Europy dla Chrystusa

 

- * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * -

 

Z powyższych względów Trybunał (wielka izba) orzeka, co następuje:

1) Wykładni art. 6 ust. 2 lit. c) dyrektywy 98/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 1998 r. w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych należy dokonywać w ten sposób, że:

– „embrionem ludzkim” jest każda ludzka komórka jajowa począwszy od stadium jej zapłodnienia, każda niezapłodniona ludzka komórka jajowa, w którą wszczepiono jądro komórkowe pochodzące z dojrzałej komórki ludzkiej oraz każda niezapłodniona ludzka komórka jajowa, która została pobudzona do podziału i dalszego rozwoju w drodze partenogenezy;

– do sądu krajowego należy ustalenie, w świetle rozwoju nauki, czy komórka macierzysta, która została pozyskana z embrionu ludzkiego w stadium blastocysty, stanowi „embrion ludzki” w rozumieniu art. 6 ust. 2 lit. c) dyrektywy 98/44.

2) Wyłączenie wykorzystywania embrionów ludzkich do celów przemysłowych lub handlowych, o którym mowa w art. 6 ust. 2 lit. c) dyrektywy 98/44, ze zdolności patentowej dotyczy również wykorzystywania do celów badań naukowych, bowiem przedmiotem patentu może być jedynie wykorzystywanie do celów terapeutycznych lub diagnostycznych, które jest stosowane do embrionu ludzkiego i jest dla niego użyteczne.

3) Artykuł 6 ust. 2 lit. c) dyrektywy 98/44 wyłącza zdolność patentową wynalazku, gdy wiedza techniczna będąca przedmiotem wniosku patentowego wymaga uprzedniego zniszczenia embrionów ludzkich lub ich użycia jako materiału wyjściowego, bez względu na stadium, w którym do tego dochodzi, i nawet gdy opis zastrzeżonej wiedzy technicznej nie wspomina o wykorzystywaniu embrionów ludzkich.

 

Cały dokument znajduje się pod poniższym linkiem. Należy wcisnąć „C-34/10“ obok słowa „Wyrok“:

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=pl&newform=newform&Submit=Submit&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docdecision=docdecision&docop=docop&docppoag=docppoag&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=C-34%2F10&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100