Pierwsza dokumentacja:

Fakty i liczby o narastającym zjawisku nietolerancji i dyskryminacji Chrześcijan w Europie

Sprawozdanie z okresu pięciu lat wydane w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka (10. grudnia 2010)

 

Z okazji spotkania OSCE/ODIHR dotyczącego wolności religijnej Observatory on Intolerance and Discrimination against Christians in Europe po raz pierwszy publikuje sprawozdanie z okresu 5 lat. Sprawozdanie zawiera szczegółowy opis tego względnie młodego w Europie zjawiska oraz zaskakujące cytaty intelektualistów i międzynarodowych dokumentów na temat praw człowieka. W raporcie wylicza się również różnego rodzaju przykłady nietolerancji i dyskryminacji. Dyrektor archiwum dokumentacji (Observatory), dr Gudrun Kulger, twierdzi: "Nietolerancja i dyskryminacja skierowana przeciwko chrześcijanom oznacza ograniczenie ich wolności słowa oraz wolności sumienia. Jeśli chodzi o jej publiczny i instytucjonalny wymiar, to wolność religijna jest szczególnie zagrożona. Otrzymujemy wiele zgłoszeń dotyczących usuwania chrześcijańskich symboli, albo że przedstawia się chrzescijan w mediach w sposób przekłamany i zgodny z przesądami; ponadto dowiadujemy się o dyskryminacji chrześcijan, jak np. mobbing w miejscu pracy lub pomijanie przy awansie." "Pracujemy nad uświadomieniem tego problemu, co może być pierwszym krokiem do poprawy sytuacji w Europie. Nasz cel to: równe prawa dla wszystkich, łącznie z chrześcijanami."

Mario Mauro, poseł Parlamentu Europejskiego i przedstawiciel Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie pisze w komunikacie prasowym: "Przytoczone przykłady pokazują (...), że mamy do czynienia z dyskryminacją chrześcijan w państwach, gdzie są oni mniejszością, ale zdarzają się również przypadki nietolerancji i dyskryminacji, nie mówiąc już o aktach agresji, zarówno na zachód jak i na wschód od Wiednia. Istnieje wiele rodzajów dyskryminacji (..): intencjonalna, kiedy dyskryminacja przekłada się na rzeczywistą niechęć w stosunku do chrześcijan, lub nieumyślna, kiedy pozornie neutralny rząd wydaje uchwały, które przekładają się dla chrześcijanina na nierówne traktowanie." Mauro zakończył wypowiedź apelem o to, by uświadomić sobie znaczenie prawa do wolności wyznania, oraz z niego wynikającą gwarancję do odmowy ze względu na przekonania. Należy poza tym, poprzez przekształcanie odpowiednich ustaw, które wspierają nietolerancje wobec chrześcijan, umożliwiać im pełne uczestnictwo w życiu publicznym.

Archiwum dokumentacji (Observatory) dysponuje portalen internetowym, na którym są systematycznie przytaczane przykłady, w których Chrześcijanie lub wspólnoty chrześcijańskie są wykluczane lub lub dyskryminowane. Na portalu dokumentowane są incydenty, które są zgłaszane przez media lub osoby, których one dotyczą. Zarówno międzynarodowe organizacje, tak jak Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (EU Fundamental Rights Agency) oraz Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, jak i politycy i organizacje pozarządowe, zostaną o tym powiadomione. Portal jest również przewidziany jako źródło informacji dla dziennikarzy i pojedynczych osób; do czego przydatna jest istniejąca na stronie wyszukiwarka.

Sprawozdanie (patrz załącznik) jest zredagowane w jezyku angielskim, a od 10. grudnia jest dostępne w formie broszury.

 

Dalsze informacje: www.IntoleranceAgainstChristians.eu (observatory@IntoleranceAgainstChristians.eu)